Privacy Policy

Deskalot besteedt heel veel aandacht aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van iedereen die op enige manier met Deskalot in contact komt en in het bijzonder aan de verwerking van persoonsgegevens. Dat gebeurt in het kader van de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016, beter bekend als GDPR.

Welke principes leven we na?

We zorgen er altijd voor dat de gevraagde en/of meegedeelde persoonsgegevens toereikend, juist (en, indien nodig, geactualiseerd), ter zake dienend en niet bovenmatig zijn ten opzichte van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
We waarborgen ook transparantie, naleving van wettelijke bepalingen, vertrouwelijkheid, een passend niveau van beveiliging en bovenal respect voor uw rechten.

Voor wie is deze privacyverklaring bestemd?

Onze privacyverklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens door Deskalot.
Ze is van toepassing op alle Gebruikers van Deskalot, dat wil zeggen op alle bezoekers van de website, leden van de Deskalot Community, het online platform en alle daaraan verbonden applicaties en toepassingen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?

Deskalot is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen die door Deskalot worden uitgevoerd. Indien er gevallen zijn waarin Deskalot evenwel als verwerker zou optreden, dan zal voor deze verwerking een verwerkingsovereenkomst worden opgesteld die garandeert dat de gegevens alleen worden verzameld en verwerkt volgens de instructies van die specifieke klant.

Welke persoonsgegevens verwerkt Deskalot?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een natuurlijke persoon en aan de hand waarvan die persoon kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. Ze zijn eigendom van die persoon.

De verwerkte gegevens zijn gegroepeerd in verschillende categorieën:

 • Identificatiegegevens: waarmee u geïdentificeerd kan worden zoals uw naam, voornaam, uw gebruikersnaam of -nummer, …
 • Financiële gegevens: vereist in het kader van bepaalde betalende diensten of waardoor aan u de bedragen kunnen worden betaald die u verschuldigd zijn zoals bankrekening, openstaande saldi, ...
 • Contactgegevens: waardoor we met u kunnen communiceren zoals uw telefoonnummer, uw adres, uw e-mailadres,...
 • Login gegevens: informatie verzameld bij het gebruik van webservices en applicaties (bijvoorbeeld Google login, Facebook login, …) voor het beveiligen van deze online tools of voor uw gebruikerservaring zoals gebruikersnaam, IP-adres, taalvoorkeur, ...
 • Gegevens die u verstrekt via een online formulier: zoals wanneer u zich registreert voor een opleiding, een evenement of om een nieuwsbrief te ontvangen.

Op welke wettelijke basis worden uw persoonsgegevens verwerkt?

 • We baseren ons voor de verwerking van uw gegevens op de volgende rechtsgrondslagen:
 • om te voldoen aan een van onze wettelijke verplichtingen
 • om te voldoen aan een van onze contractuele of precontractuele verplichtingen
 • om een rechtmatig belang van Deskalot na te streven (altijd in evenwicht met uw eigen belangen)
 • wanneer u uw toestemming hebt gegeven.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?

 • Om te voldoen aan wettelijke of contractuele verplichtingen: Om bepaalde diensten te verlenen, moet Deskalot persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan hun wettelijke verplichtingen of contractuele verplichtingen
 • Om de vraag te beantwoorden waarvoor u ze ons bezorgd hebt: Uw gegevens kunnen gebruikt worden om:
  • u de gevraagde diensten te leveren
  • u het antwoord te bezorgen op de vraag die u stelde via een contactformulier
  • u een e-mail te sturen waarmee u een brochure, een whitepaper kunt downloaden
 • Om onze diensten te promoten:
 • Deskalot gebruikt persoonsgegevens om:
  • klanten informatie te sturen over andere aanverwante of aanvullende producten en diensten die worden aangeboden door Deskalot of zijn partners
  • naar prospecten informatie te versturen over de producten en diensten van Deskalot of diensten en producten aangeboden op het platform van Deskalot.
  • uitnodigingen voor events te versturen
 • Onze diensten te verbeteren en evalueren:
 • Uw gegevens kunnen gebruikt worden voor:
  • klantenenquêtes, marktonderzoek
  • analyses van surfgedrag om onze website of portalen te optimaliseren
 • Het gebruik van onze tools te personaliseren: Afhankelijk van uw gebruik en voorkeuren kunnen uw gegevens worden gebruikt om u onze portalen, websites en applicaties op maat aan te bieden.
 • N te loggen op het Deskalot platform als gebruiker door het gebruik van social logins zoals Google, Microsoft, …
 • U toegang te geven tot de (Google, Microsoft, …) kalender en om beschikbaarheden uit de (Google, Microsoft, …) kalender op te halen en op die manier toegang de beschikbare dagen/uren van locaties in deskalot te limiteren in analogie met de bestaande agendas in andere platformen zoals Google, Microsoft, en andere. Andere Gebruikers zullen op die manier toegangen krijgen tot de beschikbare agenda’s en de beschikbare momenten van ruimtes die geboekt kunnen worden.
 • Om een passend niveau van beveiliging te waarborgen:
 • Deskalot gebruikt uw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van zijn beveiligingsprocedures, met name met betrekking tot het opsporen van kwaadaardige of ongeoorloofde activiteiten.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden zo lang bewaard:

 • als vereist voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en verwerkt.
 • als ze ter zake dienend zijn om onze wettelijke, contractuele en juridische verplichtingen na te leven en om te voldoen aan onze commerciële en operationele activiteiten

Deze bewaartermijnen zullen dus variëren naar gelang van de aard van de verleende dienst.

Worden uw gegevens doorgegeven aan derden?

We kunnen genoodzaakt zijn uw persoonsgegevens door te geven:

 • door zich te registreren als Gebruiker van Deskalot, verklaart u zich ermee akkoord dat uw contactgegevens worden doorgegeven aan andere Gebruikers (geen verwerkers) van Deskalot met het oog op het realiseren van het doel van Deskalot, m.n. het aanbieden en reserveren van kantoor/vergaderruimte. (zie Algemene voorwaarden en gedragsregels van Deskalot)
 • in geval van een wettelijke verplichting: voor bepaalde diensten is Deskalot verplicht informatie door te geven aan officiële instanties. Hiervoor gelden duidelijke en welomschreven procedures.
 • Indien nodig voor het verlenen van de betrokken diensten: Het kan gebeuren dat een verwerking volledig of gedeeltelijk aan een verwerker wordt toevertrouwd. Deze mag uitsluitend handelen op basis van de instructies van Deskalot en mag uw gegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken.
 • Deze principes zijn vastgelegd in de verwerkingsovereenkomst die de verwerker moet ondertekenen om namens Deskalot gegevens te verwerken.
 • Binnen Deskalot: om u een waaier van diensten aan te bieden die een aanvulling vormen op en in overeenstemming zijn met de verwerking die wij al voor u uitvoeren.
 • Indien u ons uitdrukkelijk uw toestemming hebt gegeven

Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden.
Wij passen de Europese regelgeving toe met betrekking tot de internationale doorgifte van persoonsgegevens.

Wat doet Deskalot om uw gegevens te beschermen?

Deskalot past dagelijks een reeks maatregelen toe om de bescherming van persoonsgegevens te verzekeren, zoals:

 • sensibilisering van het personeel over het naleven van zijn contractuele confidentialiteitsverbintenis.
 • beveiliging van de fysieke toegangen.
 • beveiliging op hardwareniveau:
  • de servers worden regelmatig geüpdatet.
  • firewalls, gebaseerd op een multilevelmodel, blokkeren onbevoegd verkeer.
  • access management: onderscheid tussen netwerktoegang en toegang tot applicaties. De medewerkers hebben toegang tot de applicaties in functie van de behoeften van hun werk en de noden van de dienst. Dit vertaalt zich in een intern beleid dat moet worden nageleefd.

Intern: het wijzigen van de rechten en toegang is alleen mogelijk met toestemming van de verantwoordelijken en met inachtneming van de relevante procedures.

 • beveiligd datatransport: al het dataverkeer via het internet wordt versleuteld volgens de huidige standaarden die op de markt beschikbaar zijn.
 • beveiliging tegen virussen en internettoegang: zowel de servers als de desktops en laptops worden beveiligd met de nodige antivirussoftware.
 • garanderen van de continuïteit van de bedrijfsvoering via een meervoudige back-up-policy.

Wat zijn uw rechten en wat moet u doen om ze uit te oefenen?

 • Recht van inzage

U hebt recht om inzage te verkrijgen van de persoonsgegevens die wij over u hebben.
Om uw verzoek in te dienen, stuurt u een mailt u naar info@deskalot.com
We bezorgen u de gevraagde informatie binnen een maand na ontvangst van uw verzoek.
Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens 2 maanden worden verlengd. We brengen u dan binnen een maand na ontvangst van het verzoek van deze verlenging op de hoogte.
Bij repetitieve verzoeken behouden we ons het recht voor op basis van hun administratieve kosten een redelijke vergoeding aan te rekenen.

 • Recht op rectificatie

Als u vaststelt dat uw persoonsgegevens:

 • onjuist zijn
 • onvolledig zijn

dan hebt u het recht om ze te laten rectificeren of aanvullen.
Om uw verzoek in te dienen, stuurt u een mailt u naar info@deskalot.com
Vermeld duidelijk welke gegevens gewijzigd of aangevuld moeten worden.

 • Recht op gegevenswissing (‘recht op vergetelheid’)

U hebt het recht om wissing van uw persoonsgegevens te vragen. Om uw verzoek in te dienen.
Stuurt u een mailt u naar info@deskalot.com
Vermeld duidelijk de reden van uw verzoek.
Dit recht op gegevenswissing heeft geen absolute gelding en is niet van toepassing wanneer de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke of contractuele verplichting.

 • Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om beperking van de verwerking van uw gegevens te verkrijgen in volgende gevallen:

 • U betwist de juistheid van uw gegevens en we hebben tijd nodig om de juistheid van uw persoonsgegevens te controleren;
 • De verwerking is onrechtmatig en u wilt geen wissing van uw persoonsgegevens maar een beperking van het gebruik ervan;

Om uw verzoek in te dienen, stuurt u een mailt u naar info@deskalot.com
Vermeld duidelijk de reden van uw verzoek.

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht uw persoonsgegevens, die door Deskalot zijn verwerkt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen.
Dit heeft alleen betrekking op gegevens waarvan de verwerking berust op toestemming of op een overeenkomst en op voorwaarde dat de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.
Om uw verzoek in te dienen, stuurt u een mailt u naar info@deskalot.com
Vermeld duidelijk de reden van uw verzoek.
Het recht op gegevenswissing blijft in elk geval steeds mogelijk.

 • Recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens, maar alleen als die verwerking haar rechtsgrondslag vindt in een gerechtvaardigd belang.. Er is geen recht van bezwaar voor gegevens verwerkt krachtens een overeenkomst of wettelijke verplichtingen.
Om uw verzoek in te dienen, stuurt u een mail  naar info@deskalot.com
Vermeld duidelijk de reden van uw verzoek.

 • Recht om klacht in te dienen

U hebt steeds het recht een klacht in de dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door Deskalot een inbreuk maakt op de GDPR.
De Toezichthoudende autoriteit is de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.