Integritetspolicy

Deskalot lägger mycket stor vikt vid skyddet av privatlivet för alla som på något sätt kommer i kontakt med Deskalot och särskilt vid behandling av personuppgifter. Detta görs inom ramen för EU-förordning 2016/679 av den 27 april 2016, mer känd som GDPR.

Vilka principer efterlever vi?

Vi säkerställer alltid att de personuppgifter vi ber om och/eller som vi får är lämpliga, riktiga (och vid behov uppdaterade), tjänar ett syfte och inte är överdrivna med hänsyn till det syfte de insamlas för.
Vi garanterar likaså transparens, efterlevnad av rättsliga bestämmelser, en relevant skyddsnivå och framför allt skydd för dina rättigheter.

Till vem riktas denna integritetsförklaring?

Vår integritetsförklaring är tillämplig på all Deskalots behandling av personuppgifter.
Den är tillämplig på alla Deskalots Användare, det vill säga alla som besöker webbplatsen, medlemmar av Deskalot-Gemenskapen, online-plattformen och alla därtill knutna tillämpningar och funktioner.

Vem ansvarar för behandlingen?

Deskalot ansvarar för den databehandling som utförs av Deskalot. Om det skulle förekomma att Deskalot personuppgiftsbiträde, ska för sådan behandling ett dataskyddsavtal som garanterar att uppgifterna endast samlas in och behandlas enligt en viss kunds instruktioner.

Vilka personuppgifter behandlar Deskalot?

Personuppgifter är alla uppgifter som avser en fysisk person och med vars hjälp denna person kan identifieras eller är identifierbar. De tillhör denna person.

De uppgifter som behandlas är indelade i olika kategorier:

 • Identitetsuppgifter: med vars hjälp du kan identifieras, som efternamn, förnamn, användarnamn eller -nummer osv.
 • Finansiella uppgifter: krävs inom ramen för vissa betaltjänster eller varigenom du kan betala något du är skyldig, som bankkonto, utestående saldon osv.
 • Kontaktuppgifter: med vars hjälp vi kan kommunicera med dig, som ditt telefonnummer, din adress, din e-postadress osv.
 • Login data: information collected when using web services and applications (e.g. Google login, Facebook login, ...) for securing these online tools or for your user experience such as user name, IP address, language preference, ...
 • Uppgifter som du lämnar via ett online-formulär: som när du anmäler dig till en utbildning, ett evenemang eller för att få ett nyhetsbrev.

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?

 • Vid behandling av dina uppgifter baserar vi oss på följande rättsliga grunder:
 • för att fullgöra någon av våra skyldigheter enligt lag,
 • för att fullgöra någon av våra skyldigheter enligt avtal eller inför ingåendet av ett avtal,
 • för att det ligger i Deskalots berättigade intresse (alltid i balans med ditt eget intresse), samt
 • när du har lämnat ditt samtycke.

I vilka syften behandlar vi dina uppgifter?

 • För att fullgöra någon av våra skyldigheter enligt lag eller avtal: för att tillhandahålla vissa tjänster måste Deskalot behandla personuppgifter för att uppfylla sina skyldigheter enligt lag eller avtal.
 • För att besvara en fråga du har ställt till oss: Dina uppgifter kan användas för att:
  • tillhandahålla dig tjänster du efterfrågat,
  • för att besvara en fråga du har ställt till oss via ett kontaktformulär, eller
  • för att skicka ett e-brev till dig så att du ska kunna ladda ned en broschyr eller en vitbok
 • För att göra reklam för våra tjänster:
 • Deskalot använder personuppgifter för att:
  • skicka information till kunder om andra relaterade eller kompletterande varor och tjänster som Deskalot eller dess partner erbjuder,
  • skicka information till potentiella kunder om Deskalots varor och tjänster eller varor och tjänster som erbjuds på Deskalots plattform, eller
  • skicka inbjudningar till evenemang.
 • För att göra våra tjänster bättre:
 • Dina uppgifter kan användas för:
  • kundenkäter, marknadsundersökningar, eller
  • analyser av beteende vid besök på internet för att optimera vår webbplats eller portaler.
 • Anpassa våra verktyg personligen: beroende på din användning och vad du föredrar kan dina uppgifter användas för att erbjuda personlig anpassning av våra portaler, webbplatser och tillämpningar.
 • För att logga in på Deskalot-plattformen som användare genom att använda sociala inloggningar som Google, Microsoft, ...
 • Att ge dig tillgång till (Google, Microsoft, ...)-kalendern och att hämta lediga platser från (Google, Microsoft, ...)-kalendern och på så sätt begränsa tillgången till tillgängliga dagar/timmar för platser i Deskalot i analogi med befintliga kalendrar i andra plattformar som Google, Microsoft och andra. Andra användare kommer på så sätt att ha tillgång till de tillgängliga kalendrarna och de tillgängliga tiderna för lokaler som kan bokas.
 • För att garantera en lämplig skyddsnivå:
 • Deskalot använder dina personuppgifter inom ramen för genomförandet av sina säkerhetsrutiner, särskilt vad angår att spåra upp skadlig eller obehörig verksamhet.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina uppgifter sparas så länge:

 • som krävs för att uppfylla de syften för vilka de samlats in och behandlats, eller
 • som de behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt lag, avtal eller rätt och för att genomföra vår kommersiella och operativa verksamhet.

Hur långa fristerna för att spara blir beror alltså på arten av den tjänst som tillhandahållits.

Kommer dina uppgifter att överlämnas till tredje man?

Vi kan tvingas överlämna dina personuppgifter:

 • genom att registrera dig som Användare av Deskalot förklarar du dig vara införstådd med att dina kontaktuppgifter lämnas till andra Användare (inga personuppgiftsbiträden) av Deskalot i avsikt att fullgöra Deskalots ändamål, dvs. att erbjuda och boka kontors- och möteslokaler (se Allmänna villkor och bestämmelser för Deskalot).
 • när vi är skyldiga enligt lag att göra det: för vissa tjänster är Deskalot skyldigt att lämna information till officiella instanser. För detta gäller tydliga och väl definierade rutiner.
 • Om så krävs för att tillhandahålla relevanta tjänster: det kan förekomma att en behandling helt eller delvis anförtros ett personuppgiftsbiträde. Denne får uteslutande agera på grundval av instruktioner från Deskalot och får inte använda dina data för andra ändamål.
 • Dessa principer finns fastställda i det dataskyddsavtal personuppgiftsbiträdet måste underteckna för att behandla data å Deskalots vägnar.
 • Inom Deskalot: för att erbjuda dig ett tjänstesortiment som tillför ett mervärde och som överensstämmer med den behandling vi redan gör för dig.
 • Om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke

Vi säljer inte dina personuppgifter vidare till tredje man.
Vi tillämpar EU-lagstiftningen med avseende på internationell vidareförmedling av personuppgifter.

Vad gör Deskalot för att skydda dina uppgifter?

Deskalot tillämpar varje dag en rad åtgärder för att säkra personuppgifter, som till exempel:

 • göra personalen medveten om vikten av att efterleva sitt sekretessåtagande enligt avtal.
 • säkra fysisk åtkomst.
 • säkra på maskinvarunivå:
  • servrarna uppdateras regelbundet.
  • brandväggar baserade på en modell med flera nivåer hindrar obehörig trafik.
  • behörighetsstyrning: åtskillnad mellan nätverksåtkomst och åtkomst till tillämpningar. Medarbetare har tillgång till tillämpningar beroende på vad deras arbetsuppgifter och verksamheten kräver. Detta omsätts i en intern styrning som måste efterlevas.

Internt: att ändra behörigheter och åtkomst är endast möjligt med de ansvarigas godkännande och med iakttagande av relevanta förfaranden.

 • säkrad datatransport: all datatrafik via internet krypteras enligt aktuella och på marknaden tillgängliga standarder.
 • säkring mot virus och av internetåtkomst: såväl servrar som skrivbords- och bärbara datorer säkras med erforderlig programvara mot virus.
 • garantera verksamhetens kontinuitet via en policy med ett flertal säkerhetskopieringar.

Vilka rättigheter har du och vad behöver du göra för att utöva dessa?

 • Rätt till insyn

Du har rätt att få insyn i de personuppgifter vi har om dig.
Skicka ett e-brev med en begäran om detta till info@deskalot.com.
Vi ser till att du inom en månad efter att vi tagit emot din begäran får den information du efterfrågar.
Beroende på hur komplicerad din begäran är och på antalet begäran kan fristen vid behov förlängas med ytterligare två månader. Vi informerar dig i så fall om detta inom en månad från det vi mottagit din begäran.
Vid upprepade begäran förbehåller vi oss rätt att på grundval av de administrativa kostnaderna för sådana debitera en rimlig ersättning.

 • Rätt till rättelse

Om du slår fast att dina personuppgifter

 • är felaktiga, eller
 • ofullständiga

har du rätt att låta rätta eller komplettera dem.
Skicka ett e-brev med en begäran om detta till info@deskalot.com.
Ange tydligt vilka uppgifter som ska ändras eller kompletteras.

 • Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)

Du har rätt att be att dina personuppgifter ska raderas.
Skicka ett e-brev med en begäran om detta till info@deskalot.com.
Ange tydligt skälen till din begäran.
Denna rätt till radering är inte absolut och är inte tillämplig när behandlingen krävs för att uppfylla en skyldighet enligt lag eller avtal.

 • Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att få behandlingen av dina uppgifter begränsad i följande fall:

 • Du bestrider personuppgifternas korrekthet och vi behöver tid på oss för att möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
 • Behandlingen är olaglig och du motsätter sig att personuppgifterna raderas och begär i stället en begränsning av deras användning.

Skicka ett e-brev med en begäran om detta till info@deskalot.com.
Ange tydligt skälen till din begäran.

 • Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som behandlas av Deskalot i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
Detta gäller endast för uppgifter där behandlingen grundas på samtycke eller på ett avtal och under förutsättning att behandlingen sker automatiserat.
Skicka ett e-brev med en begäran om detta till info@deskalot.com.
Ange tydligt skälen till din begäran.
Rätten till radering är i alla fall alltid en möjlighet.

 • Rätt att göra invändningar

Du har alltid rätt att, av skäl som hänför sig till din specifika situation, när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende dig, men endast om behandlingen har ett berättigat intresse som rättslig grund. Ingen rätt att göra invändningar föreligger avseende uppgifter som behandlas på grundval av ett avtal eller skyldighet enligt lag.
Skicka ett e-brev med en begäran om detta till info@deskalot.com.
Ange tydligt skälen till din begäran.

 • Rätt att lämna in klagomål

Du har alltid rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet om du anser att Deskalots behandling av personuppgifter som avser dig strider mot GDPR.
Tillsynsmyndighet är Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm, tel. 08-657 61 00, webbplats: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.