Användarvillkor

ALLMÄNNA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER FÖR ANVÄNDNING AV DESKALOT

(version 04/10/2021)

Deskalot är en online-plattform för att erbjuda kontors- och/eller mötes- och andra lokaler till såväl enskilda användare som näringsidkare. Via Deskalots online-gemenskap kan användare annonsera ut, söka, ställa frågor, boka och betala, liksom lämna omdömen om varandra. Deskalot är en online-gemenskap som gör det möjligt att sätta människor runt om i världen i kontakt med varandra via deras sökande efter meningsfulla arbetsplatser. Dessa allmänna villkor och bestämmelser äger tillämpning på alla förhållanden mellan Deskalot och dess användare. Utöver dessa allmänna villkor och bestämmelser har Deskalot även en integritetspolicy https://www.deskalot.com/en/infos/privacy och en cookie-policy https://www.websitepolicies.com/policies/view/wrdb3VkZ som utgör ett komplement till och en integrerad del av dessa villkor.

 1. DEFINITIONER
  1. Deskalot: Deskalot NV, med registrerat säte på Kartuizerstraat 45, BE-1000 Bryssel, och infört i belgiska bolagsregistret med nummer 0765.556.464. Med begreppen Deskalot, ”Gemenskapen”, ”vi”, ”vår” och ”oss” avses i dessa villkor alltid ovan nämnda bolag och dess befullmäktigade företrädare, företagsledare och/eller medarbetare. Deskalot kan nås per e-post till info@deskalot.com.
  2. Gemenskap: Deskalot-Gemenskapens online-Gemenskap är att samlingsnamn på alla som har något med Deskalot att göra, såväl Deskalot och alla som samarbetar med Deskalot, som plattformens användare.
  3. Plattform: Med Plattform avses Deskalots online-Plattform på webbplatsen www.deskalot.com jämte till denna direkt knutna tillämpningar och funktioner.
  4. Användare: Alla som på vad sätt det vara må använder sig av Plattformen, Gemenskapen och/eller därtill knutna tillämpningar och funktioner. Såväl Passiva Användare (som bara söker på webbplatsen) som Aktiva Användare, som uppträder som Värd, Gäst och/eller medlem av Gemenskapen (som vill delta i diskussioner online).
  5. Gäst: Den fysiska eller juridiska person som via Deskalot söker, bokar och använder sig av en Värds arbetsplats.
  6. Värd: Den fysiska eller juridiska person som via Deskalot erbjuder, annonserar ut och mot betalning ställer en Arbetsplats till en Gästs förfogande.
  7. Arbetsplats: Hela den kontorslokal, möteslokal och/eller det kontor (flex desk) i den betydelse detta har enligt in artikel 2.1, som av Värden erbjuds via Deskalot enligt vad som anges i de minimikrav som anges under punkt 4.2, jämte eventuella därtill knutna Kompletterande tjänster.
  8. Kompletterande tjänst: Detta är tjänster som är direkt knutna till Arbetsplatsens funktion som Kontor och som har en kompletterande karaktär. Exempel på Kompletterande tjänster: parkering, kaffe, använda kopieringsmaskin osv
  9. Kontor: Härmed avses en lokal eller plats (däribland erforderlig utrustning som kontorsmöbler, el, belysning och internetanslutning), enligt vad som anges i artikel 2.1, som är avsedd för och uteslutande används för intellektuell verksamhet, oavsett om denna är av näringsmässig karaktär.
  10. Annonspris: Detta är det pris, uttryckt i euro, som en Värd i sitt erbjudande anger för att använda Arbetsplatsen, i synnerhet ett Kontor, inklusive Kompletterande tjänster och inklusive eventuell moms som ska erläggas av Värden, men exklusive Deskalots Servicekostnad.
  11. Bokningsbelopp: Det totalpris Gästen ska erlägga, dvs. Annonspris och därtill kommande Servicekostnad.
  12. Servicekostnad: Den ersättning – en procentsats av Annonspriset – som Deskalot kräver av Gäst och Värd för användningen av Plattformen.
  13. Transaktion: Härmed avses den fysiska hantering genom vilken Gästen faktiskt använder sig av Arbetsplatsen.
  14. Data: allt innehåll, all information och/eller alla (Person)uppgifter som en Användare av Plattformen lämnar, inklusive, men inte begränsat till, foton av den Arbetsplats som ställs till förfogande, Kontoret, relevanta Kompletterande tjänster, kontaktuppgifter, finansiella uppgifter, ett profilfoto av Användaren jämte andra uppgifter som en Användare av Plattformen ger tillgång till.
  15. Personuppgifter: avser uppgifter om en identifierad eller identifierbar fysisk person.
  16. Immateriella rättigheter: samtliga immateriella rättigheter, inbegripet upphovsrätt, rätt till varumärke, rätt till handelsbeteckning, rätt till ritningar och modeller, rätt till logotyper, uppfinningar, affärshemligheter och knowhow, registrerade designansökningar, skyddad design, databasrättigheter, patent, kretsmönster för halvledare, alla rättigheter avseende varje form av datorprogramvara och data, alla immateriella rättigheter och behörigheter som är jämförbara med ovannämnda eller som är av liknande art, under alla omständigheter och över hela världen, oavsett om de är registrerade eller inte, jämte inbegripet alla erhållna registreringar och alla ansökningar om registrering, alla förnyanden, kompletteringar och utvidgningar, rätt till skadeersättning med anledning av tidigare intrång samt allt slags skydd av jämförbar art som må existera någonstans i världen.
 2. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DESKALOTS ROLL
  1. Deskalots tillämpningsområde är begränsat till Kontorsändamål. De Arbetsplatser som erbjuds på Plattformen kan endast erbjudas för – även icke näringsmässigt – bedrivande av intellektuell verksamhet och därtill direkt knutna Kompletterande Tjänster. Ovan nämnda Kompletterande tjänster ska alltid vara av subsidiär art natur i förhållande till Kontorsfunktionen. Deskalot står även öppet för verksamhet av enskilda art, som studier, möten med t.ex. föreningar för fritidsverksamhet, föreningar med socialt eller kulturellt syfte osv.
  2. Övernattning och hyra avsedd som huvudsaklig bostad eller personlig vistelse i form av tillfällig bostad eller semesterbostad eller annat boende ingår inte i tillämpningsområdet. Uthyrning av lokaler som huvudsakligen används för att bedriva detaljhandel eller för att bedriva hantverk eller annan verksamhet där Gästen står i direkt kontakt med allmänheten ska inte omfattas av tillämpningsområdet och uthyrning av lagerutrymme ska vara uttryckligen uteslutet från tillämpningsområdet.

  3. Tillämpning av bestämmelserna i belgisk lag om kommersiell uthyrning är uttryckligen utesluten.
  4. Deskalot är förvaltare av den Plattform där Gäst och Värd och eventuella andra intresserade besökare eller Användare kan mötas. Deskalot är inte under några omständigheter själv den som erbjuder, äger, är fullmäktig för eller förvaltar någon Arbetsplats och bär inget ansvar för de Arbetsplatser som erbjuds. Deskalot kan inte uppfattas som förmedlare, mäklare eller företrädare för Gäst eller Värd. Deskalot kan inte heller uppfattas som någon som erbjuder och/eller säljer utrustning som rör Kontorsarbete. Deskalot är inte avtalspart i förhållandet mellan Gäst och Värd och inträder inte som mellanman vid avtalets ingående, med undantag för det som rör hanteringen av betalningstransaktionen mellan Gäst och Värd enligt vad som beskrivs i för denna relevanta villkor (art. 8).
  5. Deskalot säkerställer i egenskap av förvaltare av Plattformen att verksamhet som uppenbart är obehörig och/eller olaglig avlägsnas från Plattformen. Deskalot fullgör denna uppgift med alla ansträngningar som rimligen kan falla inom vad som är möjligt.

 3. ÅTKOMST AV DESKALOT

  För att tillåtas bli Aktiv användare av Deskalots Plattform, dvs. som Gäst, Värd och/eller som medlem av Gemenskapen, måste du registrera dig och skapa ett konto. Endast Användare som fyllt 18 år är tillåtna. När du skapar ett konto blir du ombedd att lämna följande uppgifter: efternamn, förnamn, ett profilfoto, e-postadress, ett bestyrkande av att du fyllt 18 år och ett användarnamn. Följande uppgifter kan alla Användare av Plattformen öppet se: ditt användarnamn, ditt profilfoto och ditt omdöme/dina recensioner av andra Användare, gentemot vilka du redan har uppträtt som Gäst eller Värd. Varje Aktiv användare får endast skapa ett konto. I händelse av missbruk eller användning i strid med dessa allmänna villkor och bestämmelser förbehåller Deskalot sig rätt att radera ett konto.

  Varje Användare kan också när som helst välja att radera sitt konto, genom att välja att klicka på alternativet Radera definitivt i den personliga profilen.

 4. VILLKOR FÖR VÄRDEN
  1. I egenskap av Värd kan du använda Deskalots online-Plattform för att erbjuda andra Deskalot-Användare din Arbetsplats. Värden fastställer själv fritt pris, tillgänglighet och kompletterande särskilda regler för sin Arbetsplats. Innan du kan annonsera ut en Arbetsplats på Plattformen måste du registrera dig med ditt konto, förklara att du godkänner den för tillfället gällande versionen av dessa allmänna villkor och bestämmelser och de därtill knutna policy, samt ange dina betalningsuppgifter (fullständigt namn, adress, kontonummer).
  2. Minimikrav avseende det som erbjuds:
  3. Värden måste korrekt beskriva den Arbetsplats hen han erbjuder, inbegripet den utrustning som finns där (möbler, el, vatten, värme och abonnemang osv.). Om fotografier bifogas måste dessa ge en riktig bild av Arbetsplatsens aktuella skick. Om Kompletterande tjänster erbjuds måste de beskrivas i detalj. Värden måste när han anger sitt pris göra tydlig åtskillnad mellan Kontoret och de eventuella Kompletterande tjänster som erbjuds, då de senare inte ingår i det globala Annonspriset. Annonspris måste, oavsett hyrestid, uppgå till minst 1,00 euro. Det står Värden fritt att fastställa ett högre pris. Erforderlig kontorsutrustning, som möbler, stol, el, belysning och en internetanslutning, liksom en toalett med tvättfat, måste minst finnas och ska ingå i grundpriset för Kontoret (och kan därför inte debiteras separat som Kompletterande tjänster).

   Värden ansvarar för att hålla sitt utbud och tillgänglighet uppdaterade. Användaren tillstår och bekräftar att Deskalot under inga omständigheter kan ställas till svars för att Värdens beskrivning är riktig och att Deskalot inte är skyldigt att kontrollera den beskrivning eller de foton denne lämnat. Värden tillstår och bekräftar att utbetalning av Annonspris till Värden kan nekas och att denna /efter avdrag för Servicekostnad) kan återbetalas till Gästen om Värdens beskrivning inte är riktig.

  4. Minimikrav avseende Arbetsplatsen: Värden äger den Arbetsplats som ställs till förfogande eller innehar åtminstone de rättigheter till Arbetsplatsen som krävs för att förfoga över Arbetsplatsen. Värden ansvarar för Arbetsplatsens och det material (möbler, stol, belysning m.m.) (brand)säkerhet, rengöring och lämplighet för det ändamål de är avsedda för (närmare bestämt Kontorsändamål). Gästen ska därutöver ha tillgång till en toalett. Värden ska även i sin annons ange om och i så fall vilka lokaler som inte är avsedda för gemensamt bruk.
  5. Arbetsplatsen ska ha en internetanslutning med en signalstyrka som minst rimligen krävs för att möjliggöra uppgifter som normalt kan förväntas vid normala distansarbetsförhållanden, såsom genomförande av videosamtal, skicka e-post, följa online-webinarier osv.

  6. Rättsliga begränsningar och försäkringar: Som Värd ansvarar du för att samtliga rättsliga bestämmelser, förordningar och avtal med tredje man som skulle kunna vara tillämpliga på erbjudandet om Arbetsplats efterlevs. Som Värd måste du säkerställa att din Arbetsplats är tillräckligt försäkrad och att du har en försäkring som täcker att erbjuda din Arbetsplats för Kontorsändamål. Du ska vid behov upplysa din nuvarande försäkringsgivare om din avsikt att erbjuda en Arbetsplats.
  7. Dessutom har Deskalot tecknat ett avtal om ansvarsförsäkring med P&V Verzekeringen för att skydda sina Värdar och Gäster mot de ekonomiska följderna av sitt civilrättsliga ansvar till följd av skada som åsamkats tredje man under och som en följd av det ianspråktagande av arbetsplatsen som uppstått via Deskalot-Plattformen eller via Deskalot mobilapp (se artikel 17, Försäkring Gäst och Värd).

  8. Skattekonsekvenser och eventuella bokföringsfrågor: Avtalet avseende Gästens användning av Arbetsplatsen uppstår direkt mellan Värd och Gäst. Hur detta avtal mellan Gäst och Värd kvalificeras (i skattehänseende) och därav följande (skatterelaterade och andra) skyldigheter jämte bokföringsrelaterade frågor omfattas helt av Värdens ansvar och Deskalot bär inget ansvar för detta. Via denna länk https://drive.google.com/file/d/1sIKhsxYh91R3RV1LRPAJnV3fRba9k6al/view återfinns vissa ytterligare upplysningar rörande eventuella skatterelaterade skyldigheter enligt belgisk lagstiftning i samband med användning av Plattformen. Dessa upplysningar är endast av vägledande och allmän karaktär och är endast tillämpliga på belgiska skattskyldiga. Deskalot tar inget ansvar för dem. Deskalot rekommenderar att du under alla omständigheter informerar dig om vilka regler som gäller i just din situation. Värden uppmärksammas på att Deskalot är skyldigt att varje år redovisa till belgiska skattemyndigheter vilka belopp som betalats till dess Värdar.
  9. Skyldigheter gentemot Gästen: När du som Värd har godkänt en bokning av en Gäst (vilket du måste göra inom tre dagar, med mindre bokningen automatiskt annulleras), ansvarar du för att i enlighet med ditt erbjudande vid den tidpunkt som överenskommits med Gästen främja tillgång till den Arbetsplats som bokats och för att tillhandahålla de Kompletterande tjänster som bokats. Du ansvarar i egenskap av Värd själv för eventuella avvikelser från vad som överenskommits med Gästen. Värden ansvarar ensam för att skyldigheterna gentemot Gästen inom ramen för Arbetsplatsen och de Kompletterande tjänsterna efterlevs och rent allmänt för att den överenskommelse som ingåtts mellan Gäst och Värd efterlevs.
  10. Skyldigheter gentemot Deskalot: Genom att godkänna en Gästs bokning förklarar du dig i egenskap av Värd införstådd med att Deskalot drar av en Servicekostnad uppgående till 5 % (inkl. moms) av Annonspriset, dock minst 1,00 euro. Denna Servicekostnad, inklusive den skatt som ska erläggas på den, ska av Deskalot innehållas från Gästens betalning (närmare information om detta återfinns i de särskilda villkoren avseende betalningstransaktioner (art. 8). Skyldigheten att erlägga ovan nämnda Servicekostnad kvarstår om Värden annullerar en bokning. Denna bestämmelse påverkar inte Värdens eller Gästens eventuella rätt till skadeersättning från varandra.
  11. Deskalot förbehåller sig rätt att suspendera eller radera ditt konto och dina annonser om bokningar flera gånger (dvs. från den andra gången) inte (för det fall de godkänts) besvaras inom tre dagar, med tillämpning av en varselfrist på två veckor inom vilken Värden kan försöka att fortsatt hålla sitt Deskalot-konto aktivt.

  12. Omdömen: Deskalot ber efter att en Transaktion har avslutats Gästen att lämna ett omdöme om dig och om den Arbetsplats du erbjudit och detta omdöme kommer att placeras på Plattformen så att alla Användare kan läsa det.
  13. Rangordning: Deskalot påverkar till en början inte i vilken ordning de annonser Värden publicerar på Plattformen. Deskalot särbehandlar inte olika Värdar. I vilken ordning Användare får se annonserna beror i förekommande fall på vilka sökkriterier de angett (antalet km från en viss plats). Om en Användare inte anger några sökkriterier visas annonserna i kronologisk ordning, där den annons som publicerats senast visas först.
 5. VILLKOR FÖR GÄSTEN
  1. Som Gäst kan du använda Deskalots online-Plattform för att söka efter och boka en Arbetsplats hos andra Deskalot-Användare. Innan du som Gäst kan göra en bokning måste du ange dina betalningsuppgifter till den externa tjänsteleverantör som har hand om betalningstransaktionen, närmare bestämt Stripe (se betalningsvillkor i art. 8). Först när du har betalat skickas din bokning vidare till Värden, som måste godkänna din bokning inom tre dagar. Om din bokning inte godkänns kommer det belopp du betalat vid bokningen att återbetalas inom rimlig tid.
  2. Rättsliga begränsningar och försäkringar: Som Gäst ansvarar du för att samtliga rättsliga bestämmelser, förordningar och avtal med tredje man i anknytning till användningen av den Arbetsplats du bokat efterlevs. Som Gäst måste du säkerställa att du är fullgott försäkrad för eventuell olycka och egendomsskada som föranleds av din användning av den Arbetsplats du bokat. Du ska i förekommande fall upplysa din arbetsgivare om din avsikt att arbeta på den Arbetsplats du bokat.
  3. Du ansvarar som Gäst själv för säkerheten för de data du hanterar medan du använder Arbetsplatsen.

   Dessutom har Deskalot tecknat ett avtal om ansvarsförsäkring med P&V Verzekeringen för att skydda sina Värdar och Gäster mot de ekonomiska följderna av sitt civilrättsliga ansvar till följd av skada som åsamkats tredje man under och som en följd av det ianspråktagande av arbetsplatsen som uppstått via Deskalot-Plattformen eller via Deskalot mobilapp (se artikel 17, Försäkring Gäst och Värd).

  4. Skattekonsekvenser och eventuella bokföringsfrågor: Detta omfattas helt av Gästens ansvar och Deskalot bär inget ansvar för detta.
  5. Via denna länk https://drive.google.com/file/d/1sIKhsxYh91R3RV1LRPAJnV3fRba9k6al/view återfinns vissa ytterligare upplysningar rörande eventuella skatterelaterade skyldigheter enligt belgisk lagstiftning i samband med användning av Plattformen. Dessa upplysningar är endast av vägledande och allmän karaktär och är endast tillämpliga på belgiska skattskyldiga. Deskalot tar inget ansvar för dem. Gästen kan enligt lag vara skyldig att skattemässigt redovisa när de intäkter Värden erhåller från Gästen via Deskalot har karaktär av inkomst av arbete.

   Deskalot rekommenderar att du under alla omständigheter informerar dig om vilka regler som gäller i just din situation.

  6. Skyldigheter gentemot Värden: Vid användning av den Arbetsplats som bokats och de eventuella Kompletterande tjänster som ställs till förfogande, jämte det material som finns där, iaktta vederbörlig omsorg och försiktighet i enlighet med vad som överenskommits med Värden och i enlighet med Värdens i annonsen angivna särskilda reglerna. Skulle Värden ändå åsamkas skada med anledning av din användning av Arbetsplatsen, ska du självmant underrätta Värden härom (inbegripet anmäla till din försäkringsgivare, i förekommande fall din arbetsgivare), för att se till att den skada som åsamkats till fullo gottgörs.
  7. Du som Gäst ansvarar för de personer du tar med till och ger tillträde till Arbetsplatsen (till exempel ett möte, en rekryteringsintervju osv.). Med mindre något annat överenskommits med Värden, är det inte tillåtet att låta någon annan än den eller de personer som angetts vid bokningen använda Arbetsplatsen eller eventuella Kompletterande tjänster i ditt ställe.

   Du ansvarar i egenskap av Gäst själv för eventuella avvikelser från vad som överenskommits med Värden.

  8. Skyldigheter gentemot Deskalot: Genom att göra en bokning hos en Värd förklarar du dig i egenskap av Gäst införstådd med att Deskalot drar av en därtill kommande Servicekostnad uppgående till 10 % (inkl. moms) på denna bokning. Denna Servicekostnad, inklusive den skatt som ska erläggas på den, ska av Deskalot läggas till det Annonspris som angetts av Värden (närmare information om detta återfinns i de särskilda villkoren avseende betalningstransaktioner (art. 8). Skyldigheten att erlägga ovan nämnda Servicekostnad kvarstår vid en annullering av Gästen. Med undantag för fall av klar force majeure eller Värdens bedrägeri, återbetalas inte Bokningsbeloppet om Gästen annullerar. Denna bestämmelse påverkar inte Gästens eventuella rätt att kräva återbetalning av Bokningsbeloppet direkt från Värden (t.ex. vid annullering på grund av påstådda brister på Arbetsplatsen).
  9. Omdömen: Deskalot ber efter att en Transaktion har avslutats Värden att lämna ett omdöme om dig som Gäst och detta omdöme kommer att läggas upp på Plattformen så att alla Användare kan läsa det.
 6. VARAKTIGHET

  Den längsta tid en Värd kan erbjuda en Arbetsplats under, respektive under vilken en Gäst kan använda denna, är en oavbruten period på tre månader. Om Gäst och Värd vill förlänga varaktigheten måste de gå igenom bokningsprocessen igen. I förekommande fall kan Gästen då åter boka för en längsta tid på tre månader.

  En Gäst kan i vilket fall inte boka tidigare än tre månader räknat från den dag Arbetsplatsen började användas.

 7. KOSTNADER

  Det är kostnadsfritt att söka på och annonsera ut en Arbetsplats på Deskalots online-Plattform. Det kostar inget att skapa ett Deskalot-konto och inte heller att delta i Deskalot-Gemenskapen.

  För att boka och använda en via Deskalot utannonserad Arbetsplats tar Deskalot ut en Servicekostnad som uppgår till 15 % av Annonspriset. 10 % (inkl. moms) av detta debiteras Gästen utöver Annonspriset. 5 % (inkl. moms) innehålls från Värden, innan den betalning som erhållits från Gästen av Deskalot skickas vidare till Värden (se även betalningsvillkoren i art. 8).

 8. BETALNINGSVILLKOR
  1. För regleringen av betalningen mellan Gäst och Värd samarbetar Deskalot med en extern tjänsteleverantör, närmare bestämt Stripe www.stripe.com. Stripe hanterar betalningstransaktionen och registrering av uppgifter för kreditkort, betalkort eller annan betalningsmetod. Gäst och Värd förklarar sig ha fått kännedom om och vara införstådda med Stripes allmänna villkor, vilka återfinns på https://stripe.com/en-be/ssa jämte eventuella andra villkor som Stripe må förelägga Gäst eller Värd inom ramen för betalningsprocessen. Gäst och Värd ansvarar själva för att lämna sina betalningsuppgifter till Stripe. Deskalot friskriver sig, så långt det medges enligt lag, från allt ansvar för detta.
  2. Om Deskalot misstänker bedrägeri av vad slag det vara må, kan Deskalot, utöver att suspendera eller radera berörd Gästs eller Värds konto, även låta spärra löpande betalningstransaktioner i avvaktan på en närmare undersökning.
  3. Efter att Transaktionen har genomförts blir Gästen av Deskalot ombedd att bekräfta genomförandet av Transaktionen. Gästen kan vid denna tidpunkt godkänna eller bestrida. Om Gästen inte reagerar godkänns Transaktionen automatiskt efter två dagar och betalningen skickas via Stripe vidare till Värden.
  4. Bestrider Gästen inom två dagar genomförandet av Transaktionen, kan Deskalot besluta att hos Stripe tillfälligt hindra att betalningen skickas vidare, och detta under högst 90 dagar (jämför Stripes villkor). Om det innan denna frist utlöper inte har kommit fram några tydliga bevis till Värdens nackdel, skickas betalningen ändå vidare till Värden. Deskalot kan endast genomföra en återbetalning till Gästen vid tydliga fall av force majeure eller bedrägeri. Denna bestämmelse påverkar inte Gästens rätt att kräva återbetalning direkt från Värden.
 9. BESTÄMMELSER FÖR ANVÄNDNINGEN AV DESKALOT
  • Kommunicera sanningsenligt, respektfullt och transparent med andra Deskalot-medlemmar.
  • Det är tillåtet att använda ett alias, men anta ingen identitet som inte är din egen. Använd inte flera profiler.
  • Använd endast Deskalot för de ändamål det är avsett för.
  • Respektera policyn mot diskriminering och andra Deskalot-medlemmars integritet.
  • Det är inte tillåtet att göra tekniska ingrepp på Deskalot-Plattformen i syfte att förhindra eller försämra Deskalots normala funktion.
  • Det är förbjudet att använda bottar, sökrobotar, spindlar eller andra automatiska mekanismer för att samla in data från Deskalot eller Användare.
  • Det är inte tillåtet att testa, manipulera eller kringgå Deskalots säkerhetsmekanismer.
  • Den information Deskalot och dess Användare ställer till förfogande på Plattformen får under inga omständigheter brukas för personliga, kommersiella eller marknadsföringssyften. Det är inte tillåtet att göra reklam via Deskalot.
  • Det är inte tillåtet att göra bokningar eller betalningar mellan Gäster och Värdar utanför Deskalot-Plattformen.
  • Olagligt beteende, rättsstridiga handlingar och överträdelser av dessa villkor måste självmant anmälas till Deskalot och i förekommande fall till behöriga lokala myndigheter.
 10. POLICY MOT DISKRIMINERING

  Deskalot-Plattformen och Gemenskapen står öppna för alla Användare, oavsett ursprung, medborgarskap, hudfärg, ålder (med undantag för åldersgränsen på 18 år), kön, övertygelse, funktionshinder, civilstånd, sexuell läggning, yrkeskompetens, rang eller ställning m.m. Deskalot förväntar sig av sina Användare att de uppträder respektfullt gentemot andra Användare av Plattformen och inte utestänger någon, nekar någon åtkomst osv. på ovan nämnda eller andra diskriminerande grunder.

  Deskalot kan radera varje post på Deskalot-Plattformen som på något sätt ändå strider mot denna grundläggande princip om icke-diskriminering. Deskalot kan om så krävs även gå ännu längre och radera ett konto. Deskalot uppmanar sina Användare att självmant rapportera varje form av diskriminering i anslutning till användning av Deskalot.

 11. OMDÖMEN OCH DELAT INNEHÅLL

  Efter att varje Transaktion genomförts mellan Värd och Gäst får såväl Värd som Gäst möjlighet att lämna ett omdöme om den andre. Alla kan se dessa omdömen på Deskalot-Plattformen och ger andra Användare möjlighet att till exempel bedöma kvaliteten på de Arbetsplatser som erbjuds eller exempelvis i vilken mån en Gäst lever upp till sina åtaganden.

  Deskalot-Plattformen ger inte plats för språk som sårar. Vid klagomål som rör sådant kan Användare vända sig till Deskalot via info@deskalot.com

  Deskalot-Plattformen ger möjlighet att utbyta åsikter, skriva texter, dela foton, videofilmer osv. rörande den Arbetsplats som erbjuds. Den Användare som lägger upp innehåll förblir fullt ut ansvarig för detta och ska skydda Deskalot vid eventuella krav avseende tredje mans integritet och/eller Immateriella rättigheter.

  Genom att lägga upp sådan information upplåter du utan kostnad till Deskalot en icke-exklusiv nyttjanderätt till sådant delat innehåll. Deskalot kan använda sådant delat innehåll i reklamsyfte, via exempelvis sociala medier och andra kanaler.

 12. INTEGRITET

  Såväl Deskalot som Användare av Plattformen förbinder sig att respektera Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter.

  Om och i den mån Deskalot inom ramen för sitt uppdrag behandlar personuppgifter som härrör från Gäst eller Värd, ska Deskalots skyldigheter beskrivas i ett dataskyddsavtal.

  Deskalot ska behandla dina personuppgifter enligt sin Integritetspolicy och sin Cookie-policy, vilka finns på Plattformen. Integritetspolicyn återfinns genom att klicka på denna länk: https://www.deskalot.com/en/infos/privacy Cookie-policyn återfinns genom att klicka på denna länk: https://www.websitepolicies.com/policies/view/wrdb3VkZ.

 13. HANTERING AV KLAGOMÅ

  Alla Användare kan om man vill klaga på Deskalots innehåll vända sig till Deskalot via info@deskalot.com. Deskalot ska så långt möjligt – med beaktande av antalet Deskalot-Användare – vidta erforderliga åtgärder för att besvara grundade klagomål och ska vid behov och så långt möjligt vidta lämpliga åtgärder. Detta inbegriper även att Deskalot kan göra anmälan till behöriga instanser och därvid i förekommande fall överföra det innehåll som berörs.

  Vid tvist och/eller diskussion mellan Gäst och Värd kan även Deskalot kontaktas, men Deskalot tar härvid inte på sig något ansvar, utan endast en roll som förmedlande mellanman.

 14. SUSPENDERING ELLER UTESLUTNING GENOM DESKALOT

  Varje brott mot lag, dessa villkor och bestämmelser eller våra policy kan ligga till grund för suspendering, annullering av alla bokningar och eller utestängning av Deskalot, om Deskalot anser att det krävs för att skydda sina, sina Användares eller tredje mans rättigheter. Om en Värd suspenderas eller utesluts ska redan gjorda bokningar annulleras och återbetalning automatiskt göras till Gäster.

 15. DESKALOTS ANSVAR
  • Deskalot ansvarar i egenskap av administratör av online-Plattformen för tillsyn över Plattformen, närmare bestämt över vad Användare lägger upp och/eller annonserar ut, i den mån Deskalot övervakar att inget annonseras ut som uppenbarligen är obehörigt och/eller otillåtet, läggs upp i recensioner osv. Deskalot är härvid skyldig att använda vissa medel och inte att uppnå ett visst resultat.
  • Deskalot ansvarar för betalningstransaktionen mellan Gäst och Värd (via betalningsplattformen Stripe) på det sätt som anges i betalningsvillkoren (art. 8). Deskalots ansvar avseende betalningstransaktionen är under alla omständigheter begränsat till Annonspriset.
  • Deskalot tar inte på sig något som helst ansvar för hur Transaktionen behandlas i skatte- eller bokföringshänseende hos Gäst eller Värd.
  • Deskalot ansvarar inte för innehållet i annonserna och tar inte på sig något ansvar för att granska annonser, för de erbjudna kontorslokalerna kvalitet eller säkerhet och inte heller för Värdens eller Gästens egen person.
  • Deskalot friskriver sig från allt ansvar i fråga om säkerhets- eller välbefinnandeaspekter på Arbetsplatsen, vilket förblir Användarens (i förekommande fall Gästens arbetsgivares) ansvar.
  • Deskalot ansvarar inte för bristande betalning eller egendoms- eller personskada som åsamkas Gäst eller Värd.
  • Deskalot tar inte på sig något som helst ansvar för skada som uppstår på grund av Transaktionen (i praktiken kommer Deskalot om möjligt faktiskt försöka att spela en förmedlande roll, men detta sker endast av välvilja och varken Deskalot-medlemmar eller tredje man kan hävda någon rätt till det).
  • Deskalot är ingen mellanman med avseende på det avtal som ingås mellan Gäst och Värd. Dessa finner varandra på Deskalot-Plattformen, men ingår en överenskommelse om bokning mellan sig.
  • Deskalot äger inte någon Arbetsplats som erbjuds. Deskalot är ingen fastighetsmäklare.
  • Deskalot är inte någon försäkringsmellanman eller försäkringsmäklare.
  • Deskalot ansvarar inte för Deskalot-Plattformens kvalitet eller bandbredd eller störningar på denna som faller utanför Deskalots kontroll och som kan medföra avbrott i Deskalot-Plattformens och/eller därtill knutna funktioners tillgänglighet. Deskalot ska om möjligt i förväg informera om planerat underhållsarbete på Plattformen.

  Användaren tillstår och godkänner att överenskommelsen rörande Gästens användning av Arbetsplatsen och Värdens tillhandahållande av Arbetsplatsen ingås direkt mellan Gäst och Värd och att Deskalot inte är part i detta avtal och inte heller på något sätt kan anses vara någon agent, mäklare eller affärsmellanman av något slag. Den tjänst Deskalot tillhandahåller begränsar sig till att tillhandahålla tillgång till den Plattform där Värden kan erbjuda och Användare kan komma i kontakt med varandra.

  Gästen ska uteslutande rikta eventuella krav eller anspråk avseende fel eller brist eller skada som åsamkats genom (användning av) Arbetsplatsen, Kontoret eller de Kompletterande tjänsterna till Värden. Värden ska uteslutande rikta eventuella krav eller anspråk avseende användning av Arbetsplatsen, Kontoret eller de Kompletterande tjänsterna till Gästen. Deskalot kan besluta att försöka medla inom ramen för en tvist mellan Gäst och Värd, men är inte på något sätt skyldig att göra det. Deskalot förbehåller sig uttryckligen rätt att kräva skadeersättning om man utan grund skulle bli indragen i ett (rättsligt) förfarande rörande en påstått bristfällig prestation av Gäst eller Värd inom ramen för avtalet mellan Gäst och Värd.

  Deskalot ansvarar endast för sitt eget tillhandahållande av tjänster, vilket består av att upplåta tillgång till och rätt att använda Plattformens funktioner (med undantag för genomförandet av betalningstransaktionen, vilket omfattas av Stripes ansvar). Med undantag för bedrägeri, uppsåtligt eller allvarligt fel av Deskalot, ansvarar Deskalot inte för indirekt eller följdskada. Deskalots ansvar är under alla omständigheter begränsat till 1 000,00 euro per skadefall eller serie skadefall med samma ursprungliga orsak.

 16. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
  1. Deskalot upplåter till Användare en begränsad, icke-exklusiv och icke överlåtbar rätt som inte kan hänföras att få åtkomst av och använda Plattformen och allt innehåll på denna, i syfte att fullt ut kunna använda Plattformen och de tjänster Deskalot erbjuder på denna, i linje med allmänna villkor och bestämmelser för användning av Deskalot. Framför allt ger denna rätt till åtkomst Användaren möjlighet att utföra önskade åtgärder, såsom att ladda in och visa Plattformen, uteslutande i avsikt att använda Plattformen inom ramen för de tjänster Deskalot erbjuder.
  2. Plattformen ska drivas från servrar tillhörande pålitliga externa tjänsteleverantörer som Deskalot väljer ut efter eget gottfinnande.
  3. Plattformen skyddas av Immateriella rättigheter. Användare bekräftar uttryckligen att alla Immateriella rättigheter till Plattformen tillhör och/eller fortsätter tillhöra Deskalot eller tredje man, med mindre något annat anges. Inget i dessa allmänna villkor eller bestämmelser för användning av Deskalot får uppfattas som en upplåtelse till Användare av rätt till eller licens för Immateriella rättigheter som tillhör Deskalot eller som Deskalot innehar licens för (med mindre något annat avtalas i dessa allmänna villkor). Användare får uteslutande använda Plattformen för egen räkning. Användare får inte helt eller delvis kopiera, återge, ändra, kommersialisera, utsläppa på marknaden, distribuera eller anpassa Plattformen. Alla rättigheter som inte i dessa allmänna villkor uttryckligen upplåtes till Användaren förbehålls uttryckligen Deskalot.
  4. Alla Användare är skyldiga att informera Deskalot om eventuella intrång av tredje man i de Immateriella rättigheter som denna Plattform eller Deskalots tjänster omfattar och detta så snart Användaren konstaterat intrånget eller då Användaren rimligen fått kännedom om/borde ha fått kännedom om sådant intrång.
 17. LICENS FÖR DATA
  1. Användaren och Deskalot tillstår uttryckligen att alla Data och alla Immateriella rättigheter dessa Data omfattar fortsatt tillhör Användaren. Inget i dessa allmänna villkor och bestämmelser för användning av Deskalot får uppfattas som att Användaren upplåter någon som helst rätt till eller licens i dennes Immateriella rättigheter till Deskalot, med mindre så uttryckligen anges i dessa allmänna villkor. Alla rättigheter som inte uttryckligen upplåtes till Deskalot förblir härmed uttryckligen Användarens egendom.
  2. Genom att godkänna de allmänna villkoren upplåter Användaren till Deskalot en oåterkallelig, överlåtbar, hänförlig, icke-exklusiv och royaltyfri licens på evig tid i vilken underlicens kan upplåtas för att använda Data och alla däri inbegripna eller därtill knutna Immateriella rättigheter i enlighet med bestämmelserna i dessa allmänna villkor och bestämmelser samt en licens däri så långt som medges enligt lag (Licens).
  3. Licensen för Data omfattar rätt för Deskalot att helt eller delvis använda, ändra, återge, optimera, anpassa, översätta, dela med tredje man, sammanställa och blanda Data med egna data eller data från tredje man, analysera, samt söka i väsentliga delar av databasen, i den betydelse detta har enligt artikel I.17 i belgisk lag om ekonomisk rätt (Wetboek Economisch Recht, WER), eller att återanvända dem i den betydelse detta har enligt I.17 i WER, eller att befullmäktiga andra att utföra sådan verksamhet, allt inom ramen för Deskalots tillhandahållande av tjänster. Deskalot får sålunda använda Data inom ramen för tjänsterna, men är inte skyldig att göra det. Deskalot är inte skyldigt att använda någon särskild form av medium eller överföringsmedel. Framtida och redan utvecklade Immateriella rättigheter som hänför sig till Data ska under hela den tid de relevanta rättigheterna är skyddade omfattas av den licens som upplåts enligt bestämmelserna i dessa allmänna villkor och bestämmelser.
  4. Avseende metoder för att utnyttja Immateriella rättigheter till Data som ännu inte är kända vid den tidpunkt när dessa allmänna villkor och bestämmelser för användning av Deskalot träder i kraft, är Användaren och Deskalot överens om att de i god tro ska nå fram till en överenskommelse så snart sådana i framtiden blir kända.
  5. Med beaktande av att den i artikel 15.2 nämnda Licensen är icke-exklusiv, tillstår och godkänner Deskalot att dessa allmänna villkor och bestämmelser för användning av Deskalot inte medför några begränsningar av Användarens verksamhet avseende Data, med mindre något annat anges i dessa allmänna villkor och bestämmelser. Deskalot tillstår att Användaren behåller en royaltyfri rätt att över hela världen använda Data för alla kommersiella och icke-kommersiella syften.
  6. Deskalot kan, i anslutning till de tjänster Deskalot tillhandahåller, upplåta underlicens i Licensen till tredje man enligt villkoren i dessa allmänna villkor och/eller bestämmelser för användning av Deskalot.
  7. Användaren friskriver Deskalot från och håller skadeslös för varje krav, skadeersättning, anspråk, kostnad, uppgörelse, viten och utgift som föranleds av eller har anknytning till en talan, krav eller förfarande som görs eller hävdas av tredje man samt för skada och/eller kostnad som Deskalot åsamkas med anledning av Licensen och som är ett resultat av ett krav från tredje man avseende (utan begränsning till) ett faktiskt eller påstått intrång i rättighet (inbegripet Immateriell rättighet) som tillhör sådan tredje man.
 18. DEKOMPILERING, DEMONTERING OCH REVERSE ENGINEERING
  1. Användaren tillstår att Plattformen är mycket värdefull för Deskalot och att den kan omfatta förtrolig information och knowhow som tillhör eller kontrolleras av Deskalot.
  2. Användaren får inte dekompilera, demontera eller på annat sätt använda reverse engineering och Användaren får inte utföra någon annan verksamhet för att tillskansa sig bakomliggande information som inte är synlig för Användaren vid normalt bruk av Plattformen. Användaren får inte heller skapa härledda verk som baseras på Plattformen eller en del av denna, med mindre detta uttryckligen är tillåtet enligt gällande rätt.
  3. Användaren godkänner att Plattformen inte får skickas vidare och/eller att käll- eller objektkod inte får skickas vidare på en datorskärm och/eller att ingen hard copy- eller soft copy memory dump av Plattformens käll- eller objektkod får göras.
  4. Om Användaren behöver information i anslutning till Plattformens interoperabilitet med andra program, måste denne be Deskalot om denna information. Det är inte tillåtet för Användaren att dekompilera eller demontera för att få denna information. Om Deskalot får en förfrågan från Användaren om något sådant avgör Deskalot efter eget gottfinnande om Användaren ska tillhandahållas informationen.
 19. GÄSTENS OCH VÄRDENS FÖRSÄKRINGAR

  Deskalot tecknade med verkan från 01/09/2021 en ansvarsförsäkring hos P&V Verzekeringen för att skydda sina Värdar och Gäster och de som befinner sig under samma tak som dem under den tid den Transaktion genomförs via Deskalot på belgiskt territorium.

  Det skydd denna försäkring ger kompletterar andra ansvarsförsäkringar och den träder därför endast in efter att andra försäkringar som täcker samma risk har uttömts.

  Personskada täcks med ett belopp uppgående till 2 500 000,00 euro per skadefall, utan att uppgå till mer än 750 000,00 euro för egendoms- och immateriell skada. För personskador beaktas inte någon självrisk. För andra skador som omfattas debiteras den försäkrade en självrisk på 250,00 euro. Genom att skicka ett e-brev till info@deskalot.com kan du få del av de allmänna och särskilda villkoren för nämnda försäkring.

  Vid ett skadefall med anledning av Transaktionen kan du i egenskap av Värd eller Gäst ta kontakt med Deskalot, som kan hänvisa till rätt kontaktperson hos P&V Verzekeringen. Den senare ansvarar därefter för vidare hantering av ärendet. Deskalot bär inget som helst ansvar för hantering eller bedömning av skadefall. Denna försäkringstäckning påverkar inte på något sätt Deskalots ansvarsförhållanden.

 20. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

  Om någon bestämmelse (eller del därav) i dessa villkor inte är verkställbar eller skulle strida mot en bestämmelse i tvingande rätt, ska detta inte påverka giltighet eller verkställbarhet av övriga bestämmelser i dessa villkor (även den del av den bestämmelse som berörs som inte är verkställbar eller som strider mot en bestämmelse i tvingande rätt.

  sådant fall ska Parterna i god tro förhandla om att ersätta den icke verkställbara eller lagstridiga bestämmelsen med en verkställbar och lagenlig bestämmelse som så nära som möjligt ansluter till den ursprungliga bestämmelsens syfte och omfattning.

 21. TILLÄMPLIG RÄTT OCH TVISTER

  Belgisk rätt ska vara tillämplig på varje tvist mellan Deskalot och dess Användare. För tvist som inte kan lösas i godo ska domstol i Bryssel ensam vara behörigt forum.